Campus

Shri Dnyaneshwar Mahila Mahavidyalaya

Address: Pragati Nagar (Near Bhagwan Nagar), Nagapur 440027

Phone

Phone: 0712-2705431

Email

Email: sdmmcollege@yahoo.com

Enquiry